Đã đăng - Dịch vụ - 5f02135686d4f251d40050ee

- 1NDA - (1 bình luận) - Tiếp cận 217 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ makeup - Ngân Hà

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ makeup | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1999 | độc thân

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02135886d4f251d40050f0

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 139 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Noãn Tâm Úc

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1999 | độc thân

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02135d86d4f251d40050f9

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 58 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Anh Chip

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ make up | nhân viên | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1999 | độc thân

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02135f86d4f251d40050fd

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 54 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Trần Ngọc Anh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1996 | độc thân

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02136086d4f251d40050ff

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 74 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Hoàng Phương Anh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1996 | đã kết hôn

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02136186d4f251d4005104

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 67 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Lan Anh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1997 | độc thân

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02135a86d4f251d40050f4

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 57 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Nguyễn Thị Thúy Nga

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 2000 | độc thân

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02135c86d4f251d40050f7

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 67 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Lương Linh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1995 | độc thân

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02134f86d4f251d40050e2

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 153 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ makeup - Phạm Thu Hằng

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ makeup | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1997 | độc thân

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02136586d4f251d400510e

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 53 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Trần Nhật Anh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1998 | đã kết hôn

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm